Investor Relations

Pressreleaser

Prenumerera

Finansiella Rapporter.

Finansiell Kalender

Räkneskapsår 2023:

Bokslutskommuniké Q4 '22 - 16 feb 2023

Årsredovisning FY '22 - 31 mar 2023

Delårsrapport Q1 '23 - 28 apr 2023

Årsstämma '23 - 04 maj 2023

Delårsrapport Q2 '23 - 19 jul 2023

Delårsrapport Q3 '23 - 25 okt 2023

Bokslutskommuniké Q4 '23 - 15 feb 2024

Bolagsstyrning

Namn Befattning Födelseår Invald Aktier i Flat Capital Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning
Sebastian Siemiatkowski Styrelseordförande 1981 2021 4 429 222 aktier av serie A privat och 8 212 121 aktier av serie B via Double Sunday IV AB Nej Nej
Amaury de Poret Styrelseledamot 1971 2021 650 000 aktier av serie B Ja Ja
Charlotte Runius Styrelseledamot 1982 2021 75 000 aktier av serie B Ja Ja
Dr. Marcelo Carvalho de Andrade Styrelseledamot 1958 2021 0 Ja Ja
Hanna Wachtmeister CEO 1989 n.a 153 750 aktier av serie B n.a n.a
Antonio Melani CFO 1995 n.a 6 000 aktier av serie B n.a n.a
På årsstämman 2022 omvaldes Grand Thornton AB som revisor för Bolaget intill slutet av nästa årsstämma med Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor.

Bolaget tillämpar K3 i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Se senaste årsredovisning för mer information.

Aktien

Aktieägare

Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital (%) Röster (%) Verifierat
Sebastian Siemiatkowski 4 429 222 - 13.8 61.6
2023-06-30
Double Sunday IV AB* - 8 212 121 25.6 11.4
2023-06-30
Nina Siemiatkowski - 4 750 000 14.8 6.6
2023-06-30
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension - 1 428 521 4.5 2.0
2023-06-30
Cicero Fonder AB - 895 304 2.8 1.2
2023-06-30
Nordnet Pensionsförsäkring AB - 872 380 2.7 1.2
2023-06-30
Amaury De Poret - 650 000 2.0 0.9
2023-06-30
Lyckebo Noterat AB - 640 000 2.0 0.9
2023-06-30
Stiftelsen WRLD Foundation - 320 778 1.0 0.4
2023-06-30
Svenska Handelsbanken AB för PB - 249 717 0.8 0.3
2023-06-30
Totalt 10 största ägare 4 429 222 18 018 821 70.0 86.6
2023-06-30

Företagets Certified Adviser är:

Augment Partners AB

www.augment.se

+46 8-604 22 55

info@augment.se

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de olika börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som gäller för bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EUs lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler och bestämmelser som är anpassade för små tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är börsen (Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) som godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

IR kontakt

Hanna Wachtmeister, CEO

+46 (0)70 661 60 05
+46 (0)8 650 17 77

hw@flatcapital.com