Pressreleaser

2022-05-09

Kommuniké från årsstämman 2022 i Flat Capital

Årsstämman i Flat Capital AB (publ), 556941-0110, (”Bolaget”) ägde rum idag den 9 maj 2022. Stämman genomfördes med både fysiskt deltagande och poströstning.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades av stämman med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen och för räkenskapsåret 2021.

Dispositionen beträffande resultatet
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga vinstmedel för räkenskapsåret 2021 överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutande i enlighet med framlagda förslag att:

  • styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och inga suppleanter samt att Bolagets revisor ska bestå av ett (1) registrerat revisionsbolag,
  • till styrelseledamöter omvälja Sebastian Siemiatkowski, Nina Siemiatkowski, Charlotte Runius, Amaury de Poret och Dr. Marcelo Carvalho de Andrade till ordinarie styrelseledamöter,
  • till styrelsens ordförande omvälja Sebastian Siemiatkowski,
  • till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämman som infaller år 2023 omvälja Grand Thornton AB till Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor,
  • arvode till styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska utgå till styrelsens ordförande med 75 000 kronor samt till styrelsens övriga ledamöter med 75 000 kronor vardera.
  • arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om en nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet för nya investeringar, att stötta befintliga portföljbolag samt att bredda aktieägarbasen om det behövs. Styrelsen ska ha rätt att besluta om att betalning ska erläggas kontant eller genom apport eller tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får medföra en sammanlagd ökning av inte mer än 25 procent av antalet utomstående aktier, baserat på antalet utomstående aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigandet.

Beslut om ändring av bolagsordning
Årsstämman beslutade att bolagsordningens gränser för registrerat aktiekapital och antal aktier ändras i enlighet med förslaget.

Flat Capital AB (publ)
Styrelsen

För frågor hänvisas till:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05.

Certified Adviser
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55.

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Wachtmeister tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Klarna, Budbee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns tillhands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag. Mer information finns på www.flatcapital.com