Pressreleaser

2023-02-16

Flat Capitals bokslutskommuniké januari-december 2022

Flat Capital AB (publ) (“Flat”) publicerar sin bokslutskommuniké för januari-december 2022 där substansvärdet per aktie uppgår till 10,81 SEK vilket motsvarar en minskning med -9,6% för helåret och -4,0% för kvartalet. Denna nedgång bör ses i ljuset av att både Flat och portföljbolagen under året har påverkats av omfattande händelser, både positiva och negativa. Till följd av en fortsatt negativ utveckling på kapitalmarknaderna under H2-2022 beslutades att applicera en ytterligare marknadsjustering med -20% på vissa innehav. Marknadsjusteringen applicerades dels på de innehav som gjorde en kapitalanskaffning under Q2-2022, och därmed inte justerades under den perioden, samt de innehav vars jämförbara noterade bolag och relevanta index bedöms överstiga den tidigare marknadsjusteringen på -30% som applicerades under H1-2022. Flat går nu in i det nya året med en stark portfölj av entreprenörsdrivna bolag i ledande positioner som dessutom i regel har välfyllda kassor, som kan ta dem till lönsamhet. Detta i kombination med Flats egen kassa innebär att vi står välpositionerade inför det kommande året och har för ambition att ta tillvara på de investeringsmöjligheter som vi är övertygade kommer att uppstå under 2023.

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 346 774 TSEK, motsvarande 10,81 SEK per aktie vilket innebär en minskning med -9,6% per aktie för året eller -4,0% per aktie för kvartalet.
 • Nettokassan uppgick till 76 159 TSEK, motsvarande 22% av substansvärdet per den 31 december 2022.
 • Ingen utdelning till aktieägarna föreslås.

Perioden oktober-december

 • Värdeförändring i värdepappersinnehav uppgick till -12 324 TSEK (55 422). I värdeförändringen ingår bland annat valutakurseffekter med +5 253 TSEK. 
 • Rörelsens kostnader uppgick till 1 671 TSEK (1 122).
 • Rörelseresultatet uppgick till -13 995 TSEK (54 300). I rörelseresultatet ingår ej realiserade värdeförändringar med -12 324 TSEK (55 422).
 • Resultat efter skatt uppgick till -14 542 TSEK (47 617).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,45 SEK (1,87).

Perioden januari-december

 • Värdeförändring i värdepappersinnehav uppgick till -66 235 TSEK (79 966).
 • Rörelsens kostnader uppgick till 5 389 TSEK (5 436).
 • Rörelseresultatet uppgick till -71 624 TSEK (74 530). I rörelseresultatet ingår ej realiserade värdeförändringar med -90 395 TSEK (70 735) samt realiserade värdeförändringar med 24 160 TSEK (9 232).
 • Resultat efter skatt uppgick till -64 648 TSEK (67 741).
 • Resultat per aktie uppgick till -2,08 SEK (4,35).

Övriga händelser under rapportperioden 

 • Investeringar under kvartalet uppgick till 31 TSEK (47 665).
 • Den 11 november 2022 utsågs Antonio Melani till ny CFO i Flat. 
 • Den 22 december 2022 meddelade styrelseledamoten Nina Siemiatkowski att hon lämnar bolagets styrelse vid årsskiftet 2022/2023 med anledning av tidsbrist till följd av hennes åtagande som VD och grundare av Milkywire AB.

Övriga händelser efter rapportperioden

 • Den 3 februari 2023 annonserade Flat en investering motsvarande ca 5,4 MSEK i DeepL, ett tyskbaserat AI-bolag som har som mål att eliminera språkbarriärer världen över med hjälp av artificiell intelligens.

Länk till rapporten på hemsidan:
https://www.flatcapital.com/en/investor-relations/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05
Antonio Melani, CFO, am@flatcapital.com,+46 (0) 72 221 81 32

Certified Adviser:
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital:
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Wachtmeister tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Klarna, Instabee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag. Mer information finns på www.flatcapital.com