Investor Relations

Pressreleaser

Prenumerera

Finansiella Rapporter.

Finansiell Kalender

Bokslutskommuniké Q4 '23 - 16 feb 2024

Årsredovisning FY '23 - 22 mar 2024

Delårsrapport Q1 '24 - 24 apr 2024

Årsstämma '24 - 06 maj 2024

Delårsrapport Q2 '24 - 18 jul 2024

Delårsrapport Q3 '24 - 29 okt 2024

Bokslutskommuniké Q4 '24 - 14 feb 2025

Bolagsstyrning

Namn Befattning Födelseår Invald Aktier i Flat Capital Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning
Sebastian Siemiatkowski Styrelseordförande 1981 2021 4 429 222 aktier av serie A privat och 8 212 121 aktier av serie B via Double Sunday IV AB Nej Nej
Amaury de Poret Styrelseledamot 1971 2021 650 000 aktier av serie B Ja Ja
Charlotte Runius Styrelseledamot 1982 2021 75 000 aktier av serie B Ja Ja
Dr. Marcelo Carvalho de Andrade Styrelseledamot 1958 2021 0 Ja Ja
Hanna Andreen CEO 1989 n.a 153 750 aktier av serie B n.a n.a
Antonio Melani CFO 1995 n.a 6 000 aktier av serie B n.a n.a
På årsstämman 2023 omvaldes Grand Thornton AB som revisor för Bolaget intill slutet av nästa årsstämma med Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor.

Bolaget tillämpar K3 i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Se senaste årsredovisning för mer information.

Aktien

Aktieägare

Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital (%) Röster (%) Verifierat
Sebastian Siemiatkowski 4 259 329 - 8.7 48.7
2024-03-31
Double Sunday IV AB* - 8 212 121 16.7 9.4
2024-03-31
Dusco AB - 5 555 556 11.3 6.4
2024-03-31
Nina Siemiatkowski - 4 750 000 9.7 5.4
2024-03-31
AltoCumulus Investment AB - 3 639 071 7.4 4.2
2024-03-31
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension - 2 009 372 4.1 2.3
2024-03-31
Lyckebo Noterat AB - 1 995 555 4.1 2.3
2024-03-31
Cicero Fonder AB - 1 362 016 2.8 1.6
2024-03-31
Nordnet Pensionsförsäkring AB - 1 197 876 2.4 1.4
2024-03-31
Karolina Tham Von Heidenstam - 1 111 111 2.3 1.3
2024-03-31
Amaury De Poret - 650 000 1.3 0.7
2024-03-31
Totalt 10 största ägare 4 259 329 30 482 678 62.1 35.0
2024-03-31

Företagets Certified Adviser är:

Augment Partners AB

www.augment.se

+46 8-604 22 55

info@augment.se

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de olika börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som gäller för bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EUs lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler och bestämmelser som är anpassade för små tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är börsen (Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) som godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

IR kontakt

Hanna Andreen, VD

+46 (0)733 53 44 66
+46 (0)8 650 17 77

hw@flatcapital.com