Emission 2023

Jag intygar att:
1. Jag är bosatt och befinner mig i ett land utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller Storbritannien och varje jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen är olaglig eller kräver registrering eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag; och
2. Jag är behörig att få åtkomst till informationen och dokumentationen på denna del av webbplatsen utan att vara föremål för någon juridisk begränsning och utan att Bolaget måste vidta ytterligare åtgärder; och
3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

 

Tyvärr är informationen på den begärda delen av hemsidan inte avsedd för personer som är bosatta eller fysiskt närvarande i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore, Storbritannien eller USA. Du har inte uppfyllt detta villkor eller bekräftat den nödvändiga informationen. Du kan därför inte nå denna sida.

Emission 2023


Motiv

Motivet för företrädesemissionen är att kunna tillvarata möjligheterna som finns i vår pipeline. Detta gäller investeringar i både nya bolag samt i befintliga innehav. Vi är glada att kunna erbjuda aktieägare en möjlighet att bibehålla sin ägarandel i Flat och samtidigt välkomna de nya långsiktiga och strategiskt viktiga investerarna som lämnat teckningsåtaganden.

 

Tidsplan

Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 8 augusti 2023
Första handelsdag i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 9 augusti 2023
Avstämningsdag 10 augusti 2023
Teckningsperiod 14 augusti – 29 augusti 2023
Handel i teckningsrätter 14 augusti – 24 augusti 2023
Förväntat offentliggörande av preliminärt emissionsutfall 30 augusti 2023
Förväntad dag för beslut om tilldelning 1 september 2023

 

Prospekt

Dokument

Flat Capital AB (Publ) EU Tillväxtprospekt

Flat Capital AB (Publ) Teaser (Swedish)

Pressmeddelande (2023-09-01)

Pressmeddelande (2023-08-08)

Pressmeddelande (2023-07-19)

Disclaimer

Informationen på denna del av Flat Capitals webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Kanada, Storbritannien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra.