Pressreleaser

2024-02-16

Flat Capitals bokslutskommuniké 2023

Flat Capital AB (publ) (“Flat”) publicerar sin bokslutskommuniké för 2023. Substansvärdet per aktie minskade med -5,8% jämfört med föregående kvartal till 8,41 SEK. Minskningen är framförallt hänförlig till nedskrivning av värdet på Instabee med -33 460 TSEK. Inga väsentliga investeringar eller avyttringar har skett under kvartalet. Däremot befinner sig Flat i ett antal investeringsprocesser som vi hoppas ska materialiseras i närtid. Vi står stadigt redo med en stark kassa och en ambition att ta tillvara på de attraktiva möjligheter som uppstår genom vårt globala och unika nätverk.

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 412 759 TSEK, motsvarande 8,41 SEK per aktie vilket innebär en minskning med -5,8 % per aktie för kvartalet.
 • Nettokassan uppgick till 162 351 TSEK, motsvarande 39 % av substansvärdet per den 31 december 2023.

Perioden oktober-december 2023

 • Värdeförändring i värdepappersinnehav uppgick till -24 384 TSEK (-12 324). Under perioden avser den största värdeförändringen Instabee om -33 460 TSEK. 
 • Investeringar under perioden uppgick till 3 203 TSEK (31). 
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 1 642 TSEK (1 671) motsvarande 1,54 % av genomsnittligt NAV under perioden, på årsbasis.
 • Rörelseresultatet uppgick till -26 025 TSEK (-13 995). I rörelseresultatet ingår ej realiserade värdeförändringar med -24 384 TSEK (-12 324).
 • Resultat efter skatt uppgick till -25 527 TSEK (-14 542).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,52 SEK (-0,45).

Perioden januari-december 2023

 • Värdeförändring i värdepappersinnehav uppgick till -77 921 TSEK (-66 235). 
 • Investeringar under perioden uppgick till 61 414 TSEK (54 347).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 7 598 TSEK (5 389) motsvarande 2,00 % av genomsnittligt NAV under perioden, på årsbasis. Av rörelsens kostnader är 1 686 TSEK relaterade till optionsprogramet som godkändes i samband med årsstämman under 2023.
 • Rörelseresultatet uppgick till -85 519 TSEK (-71 624).
 • I rörelseresultatet ingår ej realiserade värdeförändringar med -70 694 TSEK (-90 395) samt realiserade om -7 227 TSEK (24 160).
 • Resultat efter skatt uppgick till -83 358 TSEK (-64 648).
 • Resultat per aktie uppgick till -2,35 SEK (-2,08).
 • För 2023 föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas.

Väsentliga investeringar och avyttringar

 • Inga väsentliga investeringar eller avyttringar har skett under perioden.

Övriga väsentliga händelser under kvartalet

 • Inga väsentliga händelser under perioden.

Övriga händelser under kvartalet

 • Flat genomförde under kvartalet en investering om 300 TUSD, motsvarande cirka 3,1 MSEK i ett amerikanskt AI-bolag. Flat har indikerat intresse för en större investering i bolaget och eftersom rundan inte är slutförd ännu avser vi återkomma med mer information.
 • Under kvartalet har även en investering genomförts i Quartr om 74 TSEK.
 • I december 2023 meddelade Adobe och Figma att de båda parterna har ingått ett ömsesidigt avtal om att avsluta fusionsavtalet som ingicks i september 2022. Då Flat aldrig justerade upp värdet på Figma efter det indikativa budet, så innebär det ingen justering av värdering per Q4 2023.
 • Amaury de Poret tituleras som arbetande styrelseledamot för att bättre reflektera hans roll i Flat. Styrelsen kommer även att föreslå att Amaury ersätts med 125 TSEK för 2023, jämfört med tidigare 75 TSEK per år. Ingen lön kommer att betalas ut.
 • Flat är i ett antal investeringsprocesser som vi hoppas ska materialiseras i närtid. Samtliga investeringar är sourcade genom vårt globala nätverk och verkar bland annat inom AI sektorn.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

Länk till rapporten på hemsidan:
https://www.flatcapital.com/en/investor-relations/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Andreen (f.d. Wachtmeister), VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05
Antonio Melani, CFO, am@flatcapital.com,+46 (0) 72 221 81 32

Certified Adviser:
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital:
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Andreen tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Klarna, OpenAI, Instabee, Figma och DeepL. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag.
Mer information finns på www.flatcapital.com