Pressreleaser

2022-02-23

Flat Capital offentliggör prospekt i samband med företrädesemission om cirka 190 MSEK och bjuder in till digital aktieägarträff den 8 mars

Styrelsen i Flat Capital AB (publ) (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission om cirka 190 MSEK som offentliggjordes 18 februari 2022, upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts av Finansinspektionen. Vidare välkomnas befintliga ägare och andra intressenter till en digital aktieägarträff 12.00 den 8 mars.

Offentliggörande av Prospektet
För fullständig information om företrädesemissionen hänvisas till det Prospekt som har upprättats och idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, Augment Partners AB:s erbjudandehemsida och på Nordic Issuing:s hemsida. Prospektet kommer även inom några dagar finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).

Bolagets hemsida: https://www.flatcapital.com
Augment Partners AB erbjudandehemsida: https://offers.augment.se/
Nordic Issuings hemsida: http://nordic-issuing.se

Tidsplan för företrädesemissionen

Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter23 februari 2022
Första handelsdag i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter24 februari 2022
Avstämningsdag25 februari 2022
Teckningsperiod1 mars – 16 mars 2022
Handel i teckningsrätter1 mars – 11 mars 2022
Digital aktieägarträff och Q&A8 mars 2022
Förväntat offentliggörande av emissionsutfall21 mars 2022

Digital aktieägarträff den 8 mars
Flat Capital välkomnar aktieägare och andra intressenter till en digital aktieägarträff tisdagen den 8 mars 2022 med Bolagets styrelseordförande Sebastian Siemiatkowski och VD Hanna Wachtmeister. Eventet startar 12.00 och kommer modereras av Albin Kjellberg. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor både innan och under träffen. Mer information och länk till träffen kommer annonseras i ett separat pressmeddelande.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Flat Capital i samband med företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05.

Certified Adviser
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55.

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning. Portföljen har 16 bolag där de största innehaven är Klarna, Budbee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns tillhands i den utsträckning entreprenören önskar. Investeringarna görs globalt, samtidigt som en stor del av den nuvarande portföljen är nordiska bolag. Mer information finns på www.flatcapital.com.

Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i ovan nämnda jurisdiktioner eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i EU-tillväxtprospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela EU-tillväxtprospektet. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Bolagets avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Bolaget har gjort efter bästa förmåga men som Bolaget inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Bolaget. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.