Pressreleaser

2023-04-28

Flat Capitals delårsrapport januari-mars 2023

Flat Capital AB (publ) (“Flat”) publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2023 där substansvärdet per aktie uppgår till 10,01 SEK vilket motsvarar en minskning med -7,4% för kvartalet. Under perioden har vi genomfört en investering motsvarande 5,4 MSEK i AI-bolaget DeepL och en avyttring av samtliga aktier i Global-e som innebär en slutlig vinst på 15,9 MSEK, sedan Flats börsnotering, vilket resulterade i en synnerligen attraktiv avkastning om ca. 10,4x. Även om marknaden under perioden har präglats av en fortsatt osäkerhet och nervositet så ser vi att investeringsaktiviteten försiktigt kommit igång där värderingar stabiliserats något. Vi följer marknadsutvecklingen med både ödmjukhet och entusiasm där vi står redo med kassa och ambition att ta tillvara på de attraktiva möjligheter som uppstår.

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 320 989 TSEK, motsvarande 10,01 SEK per aktie vilket innebär en minskning med -7,4% per aktie för kvartalet.
 • Nettokassan uppgick till 74 730 TSEK, motsvarande 23% av substansvärdet per den 31 mars 2023.

Perioden januari-mars

 • Värdeförändring i värdepappersinnehav uppgick till -25 066 TSEK (-25 620). I värdeförändringar ingår bland annat nedskrivning av värdet på Instabee med -25 249 TSEK.
 • Rörelsens kostnader uppgick till 1 624 TSEK (1 054).
 • Rörelseresultatet uppgick till -26 690 TSEK (-26 674).I rörelseresultatet ingår ej realiserade värdeförändringar med -17 839 TSEK (-25 620).
 • Resultat efter skatt uppgick till -25 785 TSEK (-21 396).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,80 SEK (-0,76).

Investeringar och avyttringar under rapportperioden

 • Under perioden har bolaget genomfört en ny investering i AI-bolaget DeepL, som genom sin plattform erbjuder automatiska språköversättningar. Investeringen uppgick till 5 412 TSEK.
 • Under perioden har bolaget även avyttrat samtliga aktier i Global-e. Aktierna erhölls i samband med att Global-e förvärvade aktierna i Flats tidigare portföljbolag Flow. Avyttringen har påverkat resultatet i Q1 positivt med 1 156 TSEK.
 • Därutöver har bolaget genomfört en tilläggsinvestering i portföljbolaget Quartr om 66 TSEK.

Övriga väsentliga händelser under perioden

 • Inga övriga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Länk till rapporten på hemsidan:
https://www.flatcapital.com/en/investor-relations/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05
Antonio Melani, CFO, am@flatcapital.com,+46 (0) 72 221 81 32

Certified Adviser:
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital:
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Wachtmeister tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Klarna, Instabee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag.
Mer information finns på www.flatcapital.com