Pressreleaser

2021-09-27

Flat Capital avser att notera sina B-aktier på Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Flat Capital AB (publ) (”Flat Capital” eller ”Bolaget”), ett investeringsbolag som grundades 2013 av Nina och Sebastian Siemiatkowski, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av sina B-aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”). Portföljen består idag av minoritetsposter i 13 innehav där Klarna, Budbee och Truecaller är störst. I samband med Noteringen avser Bolaget att genomföra en nyemission av B-aktier (”Erbjudandet”) där emissionslikviden avses användas för att göra nya investeringar och fortsätta stötta nuvarande portföljbolag.

Flat Capital är en glad, passiv minoritetsägare med globalt mandat, även om vikten i portföljen i nuläget är nordiskt. Flat Capital investerar långsiktigt i smarta, drivna och passionerade entreprenörer. Ofta befinner sig bolagen i tillväxtstadie och verkar på marknader med betydande potential.

Flat Capital vill bidra med genuint långsiktigt kapital till bolag som annars kan vara beroende av investerare med en kortare tidshorisont. Mer information om Flat Capitals urvalsprocess samt budskap till både entreprenörer och investerare finns på bolagets hemsida: www.flatcapital.com  

Motivet med Erbjudandet och Noteringen är att fortsätta skapa aktieägarvärden genom att på ett strukturerat sätt investera i nya bolag. Dessutom är vi glada att ge fler (allmänheten) möjlighet till exponering mot onoterade bolag som annars kan vara svåra att nå.

Sebastian Siemiatkowski, huvudägare och styrelseordförande, kommenterar:
“Drömmen om en investerare som är långsiktig på riktigt, villig att ta risk och som stöttar grundare genom vått och torrt. Drömmen om att ALLA i Sverige ska få tillgång till de mest spännande bolagen. Den drömmen har nu fått ett namn, Flat.“

Hanna Wachtmeister, VD, kommenterar:
”Allmänheten erbjuds investera i oss och är därigenom med och investerar i drivna, smarta och passionerade entreprenörer som har förmågan att bygga fantastiska bolag. Det känns så kul och jag känner mig oerhört peppad, stolt och ödmjuk inför denna resa!”

Erbjudandet och portföljöversikt
Erbjudandet förväntas bestå av en nyemission av B-aktier motsvarande cirka 100 MSEK. Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att inkluderas i det EU-tillväxtprospekt som förväntas att offentliggöras av Bolaget i samband med Erbjudandet och då finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.flatcapital.com

Flat Capital har ett starkt track-record sett till värdeutveckling och den nuvarande portföljen (exklusive Klarna) har sedan start 2013 haft en årlig genomsnittsavkastning om över 40 procent. Ytterligare information om portföljbolagen och andra nyckeltal kommer offentliggöras i samband med Erbjudandet.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare i samband med Noteringen och Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05
Björn Petersson, CFO, bp@flatcapital.com, +46 (0) 76 109 00 00

Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0)8 604 22 55

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning. Portföljen har 13 bolag där de största innehaven är Klarna, Budbee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns tillhands i den utsträckning entreprenören önskar. Investeringarna görs globalt, samtidigt som en stor del av den nuvarande portföljen är nordiska bolag. Mer information finns på www.flatcapital.com.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper som emitterats av Bolaget. Ett eventuellt erbjudande om att teckna de värdepapper som inkluderas i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av Flat Capital efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"). Investerare bör inte förvärva några värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande, baserat på annan information än i ett prospekt. Godkännande och registrering av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektförordningen.

Varken detta pressmeddelande eller informationen häri får offentliggöras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument enbart till personer som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.