Pressreleaser

2021-10-18

Flat Capital har fattat tilldelningsbeslut – samtliga anmälda har fått allokering och nya aktieägare välkomnas till den digitala noteringsceremonin

Flat Capital AB (publ):s (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) nyemission av B-aktier (”Erbjudandet”) blev som tidigare annonserat kraftigt övertecknad med anmälningar överstigande 1,2 miljarder SEK från över 27 000 investerare. Styrelsen har nu fattat tilldelningsbeslut och samtliga som anmält sig i Erbjudandet har erhållit allokering. Första handelsdag är den 20 oktober 2021 och Flat Capital välkomnar alla investerare att närvara på den digitala ceremonin.

Sammandrag av allokeringen 

  • Cirka 69,0 MSEK eller cirka 70 procent av totala emissionsbeloppet tilldelades till samtliga som tecknade sig, genom en post motsvarande 2500 SEK per investerare. Därmed har Flat Capital fått över 27 000 nya aktieägare.
  • Cirka 21,7 MSEK fördelas enligt principerna om “maximal spridning” och “långsiktighet”. Här återfinns bland annat två småbolagsfonder, entreprenörer i portföljbolagen, styrelse och ledningsgrupp i enlighet med prospekt, samt ett fåtal andra investerare som styrelsen bedömer är särskilt långsiktiga. 
  • Cirka 9,4 MSEK fördelades enligt pro rata i förhållande till storlek på tecknande anmält belopp (gäller ej de som tilldelats inom ramen för 21,7 MSEK).

VIKTIGT! Till nya aktieägare 
Flat Capital bjuder in till en digital noteringsceremoni där samtliga nya aktieägare kan vara med och “ringa i klockan”, via en videolänk med start klockan 08:40 onsdag 20e oktober. Det är först till kvarn som gäller då maximalt 500 kan delta! För att delta gå till följande länk: https://www.flatcapital.com/en/news/ och signa upp dig under “subscribe”/”prenumerera”. Därmed säkerställer man också direkt access till alla framtida uppdateringar!

Sebastian Siemiatkowski, huvudägare och styrelseordförande, kommenterar:
Det är otroligt roligt och ärofyllt att så många har visat intresse för Flat och därmed känns drömmen om att möjliggöra för fler att få tillgång till de mest spännande bolag och entreprenörer inom räckhåll! Med pengar från emissionen kan vi investera långsiktigt i entreprenörer vi tror på och jag är stolt, glad och ödmjuk inför framtiden och hoppas att Flat kan bli en riktig folkaktie!

Hanna Wachtmeister, VD, kommenterar:
Helt fantastiskt att så många vill vara med oss på denna resa, och nu återstår det för oss att leverera! Jag vill passa på och välkomna er cirka 27 000 nya aktieägare till Flat med förhoppningar om en långsiktig och lärorik relation!

Erbjudandet

  • Erbjudandet omfattade högst 8 700 000 B-aktier samt en övertilldelningsoption om ytterligare högst 1 305 000 B-aktier till teckningskursen 10 SEK per aktie. 
  • Det kraftigt övertecknade Erbjudandet innebär att övertilldelningsoptionen kommer att allokeras till fullo, det vill säga totalt allokeras 10 005 000 B-aktier motsvarande totalt 100,5 MSEK.
  • Avräkningsnotor skickas per e-post och investerare som anmält sig via Nordnet eller Avanza behöver inte vidta någon åtgärd. 
  • Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market kommer att vara den 20 oktober 2021 under kortnamnet FLAT B.
  • 100 procent av aktierna i Bolaget före Erbjudandet, samt nya aktier som tecknas av nyckelpersoner, är föremål för en lock-up period om fem år.

Antal aktier och utspädning 
Antalet A-aktier i Bolaget uppgår till 4 750 000. Antalet B-aktier i Bolaget kommer genom Erbjudandet att öka med 8 700 000 B-aktier till 22 162 121 B-aktier, där de nyemitterade B-aktierna motsvarar cirka 32 procent av det totala antalet utestående aktier och cirka 12 procent av rösterna i Bolaget. Under förutsättning att övertilldelningsoptionen om 1 305 000 B-aktier utnyttjas till fullo kommer antalet B-aktier öka totalt med 10 005 000 B-aktier till 23 467 121 B-aktier, där de nyemitterade B-aktierna inklusive övertilldelningsoptionen motsvarar cirka 35 procent av det totala antalet utestående aktier efter Erbjudandet och cirka 14 procent av rösterna i Bolaget efter Erbjudandet. 

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare i samband med noteringen och Erbjudandet. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Stabiliseringsåtgärder
ABG Sundal Collier ASA kan komma att genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel med aktierna på Nasdaq First North Growth Market och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. 

ABG Sundal Collier ASA har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras för att stödja marknadspriset på aktierna till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts, om de har utförts, ska ABG Sundal Collier ASA, genom Bolaget, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5 (4) i Europeiska unionens marknadsmissbruksförordning 596/2014.

Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer ABG Sundal Collier ASA att, genom Bolaget, offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder utfördes eller inte, det datum då stabilisering inledes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt inom vilket prisintervall stabiliseringstransaktionerna genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktionerna genomfördes.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05
Björn Petersson, CFO, bp@flatcapital.com, +46 (0) 76 109 00 00

Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning. Portföljen har 13 bolag där de största innehaven är Klarna, Budbee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns tillhands i den utsträckning entreprenören önskar. Investeringarna görs globalt, samtidigt som en stor del av den nuvarande portföljen är nordiska bolag. Mer information finns på www.flatcapital.com.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Flat Capital eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. 

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.