Pressreleaser

2022-10-21

Flat Capital AB (publ) Delårsrapport januari-september 2022

Flat Capital AB (publ) presenterar delårsrapport för januari-september 2022 där substansvärdet uppgår till 361,3 MSEK, en minskning med 1,5% under det tredje kvartalet. Förändringen av substansvärde förklaras till stor del av noterade innehav. Inga signifikanta nedskrivningar av våra onoterade innehav har genomförts under det tredje kvartalet. Vi observerar dock den tilltagande finansiella oron i världen och utvärderar kontinuerligt jämförbara noterade bolags utveckling för att bedöma eventuella nedskrivningsbehov av våra portföljbolag. Under perioden har en investering genomförts, då Flat deltog pro-rata i Klarnas nyemission. Utöver detta har två av Flats portföljbolag annonserat viktiga händelser; Figma annonserar uppköpsbud från Adobe och Budbee annonserar att de avser att gå samman med Instabox och bilda Instabee. Viktigt att notera är att varken Figma- eller Budbee-affären är beaktade i substansvärdet per 30 september, då de ännu inte avslutats.

Finansiell ställning
• Substansvärdet uppgick till 361 316 TSEK, motsvarande 11,26 SEK per aktie (11,44 föregående kvartal), en minskning med -1,5% i kvartalet och en ökning med 7,0% sedan årsskiftet.
o Värdeökning till följd av de transaktioner som annonserades av Figma och Budbee är inte beaktade i substansvärdet per 30 september, då de ännu inte avslutats.
• Nettokassan uppgick till 77 539 TSEK, motsvarande 21,5% av substansvärdet den 30 september.

Perioden juli-september 
• Rörelsens intäkter uppgick till -5 251 TSEK (15 676).
• Rörelsens kostnader uppgick till -1 166 TSEK (-3 757).
• Rörelseresultatet uppgick till -6 417 TSEK (11 920). I rörelseresultatet ingår ej realiserade värdeförändringar med -5 251 TSEK (6 436) samt realiserad om 0 TSEK (9 241).
• Resultat efter skatt uppgick till -5 578 TSEK (11 920).
• Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK (0,65).

Perioden januari-september
• Rörelsens intäkter uppgick till -53 911 TSEK (24 544).
• Rörelsens kostnader uppgick till -3 718 TSEK (-4 315).
• Rörelseresultatet uppgick till -57 629 TSEK (20 230). I rörelseresultatet ingår ej realiserade värdeförändringar med -65 991 TSEK (15 313) samt realiserad om 12 080 TSEK (9 232).
• Resultat efter skatt uppgick till -50 106 TSEK (20 125).
• Resultat per aktie uppgick till -1,63 SEK (1,11).

Viktiga händelser under rapportperioden 
• Värdeförändring i värdepappersinnehav uppgick till -5 251 TSEK (15 676). 
o Justering av de noterade innehaven har påverkat portföljen med -4,5 MSEK.
o Värdejustering i ett onoterat innehav baserat på en kapitalrunda uppgick till -0,7 TSEK.
o För onoterade innehav, utan genomförda transaktioner under kvartalet, har inga signifikanta justeringar genomförts. Vi observerar dock den tilltagande finansiella oron i världen och utvärderar kontinuerligt jämförbara noterade bolags utveckling för att bedöma eventuella nedskrivningsbehov av våra portföljbolag. Eventuella valutaeffekter i onoterade innehav redovisas årligen i samband med årsbokslutet.
• Investeringar under kvartalet uppgick till 2 015 TSEK (87 866).
o Klarna, investering motsvarande pro rata andel ca 2,0 MSEK.
• Figma annonserade 15 september ett uppköpsbud från Adobe Inc. Affären, som väntas slutföras under 2023, förväntas innebära en värdeökning om ca 5,8 MSEK för Flat Capital men har inte redovisats under kvartalet då den bland annat förutsätter myndigheters och aktieägares godkännande.
• Budbee och Instabox annonserade 19 september sin avsikt att gå samman. Transaktionen, som avses slutföras under 2023, indikerar en värdeökning om ca 37,5 MSEK för Flat Capital men har inte redovisats under kvartalet då den förutsätter godkännande av konkurrensmyndigheten. 

Viktiga händelser efter rapportperioden
• Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. 

Hanna Wachtmeister, VD, kommenterar: 
“Flats första år på börsen har varit händelserikt, milt sagt. Tittar man på Flats underliggande värde, det vill säga vårt substansvärde, har vi haft ett händelserikt år med både upp- och nedjusteringar. Nettoeffekten av dessa innebär en positiv utveckling av vårt substansvärde med cirka 27% om vi inkluderar effekterna av Figma-uppköpet och Instabee-sammanslagningen. Som sagt är dock ett år en kort tid för ett bolag som Flat. Vi bygger våra värden med ett långsiktigt perspektiv och ser därmed rådande osäkerhet som en möjlighet att kunna göra attraktiva investeringar.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05
Björn Petersson, CFO, bp@flatcapital.com, +46 (0) 76 109 00 00

Certified Adviser
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Wachtmeister tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Budbee, Truecaller och Klarna. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag.
Mer information finns på www.flatcapital.com