Pressreleaser

2021-10-26

Flat Capital AB (publ) Delårsrapport juli-september 2021

Flat Capital AB (publ) offentliggör idag bolagets delårsrapport för perioden juli till september 2021.

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 196 405 TSEK motsvarande 10,78 SEK per aktie vilket var en ökning med 6,6 procent jämfört med föregående kvartal.
 • Nettokassan uppgick till 5 526 TSEK, motsvarande 2,8 procent av substansvärdet vid kvartalets slut.

Perioden juli - september

 • Rörelsens intäkter uppgick till 15 676 TSEK (25 322).
 • Övriga externa kostnader under perioden uppgick till 3 668 TSEK (44) varav cirka 3 100 TSEK utgörs av kostnader direkt och indirekt relaterade till i oktober genomförd notering.
 • Rörelseresultatet uppgick till 11 920 TSEK (25 278). I rörelseresultatet ingår ej realiserade värdeförändringar med 6 436 (25 253) TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 11 920 TSEK (25 278).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,65 SEK (2,53).

Perioden januari - september

 • Rörelsens intäkter uppgick till 24 544 TSEK (25 849)
 • Övriga externa kostnader under perioden uppgick till 4 226 TSEK (107) varav cirka 3 100 TSEK utgörs av kostnader direkt och indirekt relaterade till i oktober genomförd notering.
 • Rörelseresultatet uppgick till 20 230 TSEK (25 742). I rörelseresultatet ingår ej realiserade värdeförändringar med 15 312 TSEK (25 253).
 • Resultat efter skatt uppgick till 20 125 TSEK (25 796).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,11 SEK (2,58).

Hanna Wachtmeister, VD, kommenterar:

“Wow! Det har varit en fantastiskt spännande, intensiv och framförallt KUL tid från det att vi annonserade vår avsikt att notera Flat till första dagen för handel på First North. Men det allra roligaste är förstås förtroendet vi fått från alla som investerat i oss, och det är till er som jag skriver nu. För även om börsnoteringen har varit en spännande process, är det nu som resan kan börja på riktigt!“

Viktiga händelser under rapportperioden

 • Den 2 juli deltog Flat Capital i en nyemission i Pangaia Materials Ltd. Investeringen uppgick till 400 TUSD motsvarande 3 462 TSEK.
 • Den 2 juli deltog Flat Capital i en nyemission i Lyst Ltd. I emissionen investerade Flat Capital 121 TUSD motsvarande 1 048 TSEK.
 • Den 12 juli förvärvade bolaget 5 200 aktier i Klarna Holding AB och 61 324 aktier i Lyst Ltd. Förvärven genomfördes genom apport av innehaven från ett bolag kontrollerat av Flat Capitals huvudägare. Värdet på de förvärvade aktierna i Klarna Holding AB i transaktionen uppgick till 76 901 TSEK och i Lyst Ltd. till 6 492 TSEK.
 • Genom ovanstående transaktion emitterades 8 212 121 aktier vilket ökade bolagets aktiekapital med 410 606 SEK till 910 606 SEK. Eget kapital liksom bolagets substansvärde ökade med 83 393 TSEK.
 • På två extra bolagsstämmor den 12 juli respektive 24 september valdes nuvarande styrelse med Sebastian Siemiatkowski som ordförande och Nina Siemiatkowski, Amaury de Poret, Dr. Marcelo Carvalho de Andrade och Charlotte Runius som ledamöter.
 • Den 14 juli avyttrades innehavet i Depop Ltd. till Etsy Inc. till en köpeskilling om 11 519 TSEK. Realiserat resultat uppgick till 9 241 TSEK motsvarande en avkastning om 406 procent.
 • Den 19 juli utsågs Hanna Wachtmeister till VD för Flat Capital.

Viktiga händelser efter rapportperioden

 • Den 8 oktober noterades bolagets portföljbolag Truecaller på Nasdaq Stockholm.
 • Flat Capitals nyemission inför noteringen övertecknades med 1 400 procent av över 27 000 tecknare. Samtliga tilldelades aktier innebärande att bolaget fick över 27 000 nya aktieägare. Bolaget tilldelade aktier inom ramen för övertilldelningsoptionen, som bedömt kommer utnyttjas i sin helhet, vilket innebär att Bolaget tillförs totalt 100 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 18 oktober godkändes bolagets aktier till handel på Nasdaq First North och den första handelsdagen var den 20 oktober.
 • Den 15 oktober fattade en extra bolagsstämma beslut om två optionsprogram, ett för tre styrelseledamöter som utsetts av bolagsstämman och ett för bolagets VD. Programmen omfattar 273 183 respektive 364 243 teckningsoptioner med en intjänandeperiod om fem respektive fyra år. Marknadsvärde har fastställts av oberoende värderingsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05
Björn Petersson, CFO, bp@flatcapital.com, +46 (0) 76 109 00 00

Denna information är sådan information som Flat Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 klockan 08:30 (CEST).
Certified Adviser
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning. Portföljen har 13 bolag där de största innehaven är Klarna, Budbee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns tillhands i den utsträckning entreprenören önskar. Investeringarna görs globalt, samtidigt som en stor del av den nuvarande portföljen är nordiska bolag. Mer information finns på www.flatcapital.com.