Nyheter

Prenumerera
Följ oss:
2024-02-16

Flat Capitals bokslutskommuniké 2023

Flat Capital AB (publ) (“Flat”) publicerar sin bokslutskommuniké för 2023. Substansvärdet per aktie minskade med -5,8% jämfört med föregående kvartal till 8,41 SEK. Minskningen är framförallt hänförlig till nedskrivning av värdet på Instabee med -33 460 TSEK. Inga väsentliga investeringar eller avyttringar har skett under kvartalet. Däremot befinner sig Flat i ett antal investeringsprocesser som vi hoppas ska materialiseras i närtid. Vi står stadigt redo med en stark kassa och en ambition att ta tillvara på de attraktiva möjligheter som uppstår genom vårt globala och unika nätverk

Läs mer

2023-10-25

Flat Capitals delårsrapport januari-september 2023

Flat Capital AB (publ) (“Flat”) publicerar sin delårsrapport för januari-september 2023 där substansvärdet per aktie uppgår till 8,93 SEK, vilket motsvarar en minskning med -10% för kvartalet. Minskningen är framförallt hänförd till nedskrivningen av värdet på Instabee, motsvarande -26 402 TSEK. Under kvartalet genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget 152,9 MSEK före emissionskostnader, vilket motsvarade en teckningsgrad om cirka 111%. Befintliga och välrenommerade nya aktieägare, däribland Dusco AB och AltoCumulus, deltog i emissionen. Inga nya väsentliga investeringar eller avyttringar gjordes under senaste kvartalet

Läs mer

2023-09-01

Slutligt utfall i Flat Capitals företrädesemission och beslut om riktad emission – tillförs cirka 153 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE

Läs mer

2023-08-30

Flat Capital offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen – tecknad till cirka 111 procent och bolaget tillförs cirka 153 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE

Läs mer

2023-08-08

Flat Capital offentliggör prospekt i samband med företrädesemission om cirka 138 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE

Läs mer