News

Subscribe
Follow us:
2021-10-08

Flat Capitals portföljbolag Truecaller noteras på Nasdaq Stockholm (Swedish)

Truecaller som är ett av Flat Capitals portföljbolag har idag sin första handelsdag på Nasdaq Stockholm under tickern “TRUE B”. Aktiepriset vid noteringen sattes till 52,0 SEK vilket för Flats innehav indikerar ett värdelyft från nuvarande cirka 11,5 MSEK till cirka 27,3 MSEK. Flats

Read more

2021-09-29

Flat Capital offentliggör erbjudande och prospekt inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market (Swedish)

Flat Capital AB (publ) (”Flat Capital” eller ”Bolaget”), ett investeringsbolag som grundades 2013 av Nina och Sebastian Siemiatkowski, offentliggör härmed prospektet och priset för erbjudandet inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”). I anslutning till Noteringen genomför Bolaget en nyemission av B-aktier om 87,0 MSEK (”Erbjudandet”) med en övertilldelningsoption om ytterligare 13,1 MSEK. Med emissionslikviden har Flat Capital möjlighet att göra nya investeringar och fortsätta stötta nuvarande portföljbolag. Nasdaq Stockholm AB har bedömt att Flat Capital uppfyller tillämpliga noteringskrav för Nasdaq First North Growth Market och första dag för handel förväntas bli den 20 oktober 2021 under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland spridningskravet för Bolagets B-aktier. Flat Capital meddelade den 27 september sin avsikt att genomföra ett erbjudande och notera sina B-aktier på Nasdaq First North Growth Market

Read more

2021-09-27

Flat Capital avser att notera sina B-aktier på Nasdaq First North Growth Market (Swedish)

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Read more