Nyheter

2024-05-06

Kommuniké från årsstämman 2024 i Flat Capital

Årsstämman i Flat Capital AB (publ), 556941-0110, (”Bolaget”) ägde rum idag den 6 maj 2024 i Stockholm. Stämman genomfördes med både fysiskt deltagande och poströstning.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.

Disposition beträffande resultatet
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutande i enlighet med framlagda förslag att:

  • till ordinarie styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Sebastian Siemiatkowski, Charlotte Runius, Amaury de Poret och Marcelo Carvalho de Andrade,
  • till styrelsens ordförande omvälja Sebastian Siemiatkowski,
  • till revisionsbolag för perioden intill slutet av nästa årsstämma välja revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som Bolagets nya revisor med den auktoriserade revisorn Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor,
  • arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 75 000 kronor, till Amaury de Poret, i egenskap av arbetande styrelseledamot, med 125 000 kronor och till styrelsens övriga ledamöter med 75 000 kronor vardera,
  • arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om en nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet för nya investeringar, att stötta befintliga portföljbolag samt att bredda aktieägarbasen om det behövs. Styrelsen ska ha rätt att besluta om att betalning ska erläggas kontant eller genom apport eller tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får medföra en sammanlagd ökning av inte mer än 25 procent av antalet utestående aktier, baserat på antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Andreen, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 73 353 44 66
Antonio Melani, CFO, am@flatcapital.com, +46 (0) 72 221 81 32

Certified Adviser:
Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Andreen tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Klarna, OpenAI, Instabee, Figma och DeepL. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag.
Mer information finns på www.flatcapital.com