Nyheter

2023-05-04

Kommuniké från årsstämman 2023 i Flat Capital AB (publ)

Årsstämman i Flat Capital AB (publ), 556941-0110, (”Bolaget”) ägde rum idag den 4 maj 2023. Stämman genomfördes med både fysiskt deltagande och poströstning.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades av stämman med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

Disposition beträffande resultatet
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutande i enlighet med framlagda förslag att:

  • till ordinarie styrelseledamöter omvälja Sebastian Siemiatkowski, Charlotte Runius, Amaury de Poret och Marcelo Carvalho de Andrade,
  • till styrelsens ordförande omvälja Sebastian Siemiatkowski,
  • till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämman som infaller år 2024 omvälja Grant Thornton AB till Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor,
  • arvode till styrelseledamöter och styrelseordförande intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 75 000 kronor vardera,
  • arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om en nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet för nya investeringar, att stötta befintliga portföljbolag samt att bredda aktieägarbasen om det behövs. Styrelsen ska ha rätt att besluta om att betalning ska erläggas kontant eller genom apport eller tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får medföra en sammanlagd ökning av inte mer än 25 procent av antalet utestående aktier, baserat på antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigandet.

Beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2023/2026:A och (B) erläggande av gratifikation till anställda nyckelpersoner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att emittera högst 641 554 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska kunna tecknas av anställda nyckelpersoner. Vidare beslutade årsstämman att deltagaren i optionsprogrammet ska erhålla en gratifikation i form av ett bruttolönetillägg där nettolönen motsvarar det belopp som deltagaren betalat för teckningsoptionerna.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2023/2026:S till styrelseledamöter
Årsstämman beslutade i enlighet med huvudägaren Sebastian Siemiatkowskis förslag att emittera högst 240 582 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska kunna tecknas av bolagets styrelse.

Flat Capital AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD
Tel: +46 (0) 70 661 60 05
Email: hw@flatcapital.com

Antonio Melani, CFO
Tel: +46 (0) 72 221 81 32
Email: am@flatcapital.com

Certified Adviser:
Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital:
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Wachtmeister tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Klarna, Instabee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag.
Mer information finns på www.flatcapital.com