Nyheter

2023-10-25

Flat Capitals delårsrapport januari-september 2023

Flat Capital AB (publ) (“Flat”) publicerar sin delårsrapport för januari-september 2023 där substansvärdet per aktie uppgår till 8,93 SEK, vilket motsvarar en minskning med -10% för kvartalet. Minskningen är framförallt hänförd till nedskrivningen av värdet på Instabee, motsvarande -26 402 TSEK. Under kvartalet genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget 152,9 MSEK före emissionskostnader, vilket motsvarade en teckningsgrad om cirka 111%. Befintliga och välrenommerade nya aktieägare, däribland Dusco AB och AltoCumulus, deltog i emissionen. Inga nya väsentliga investeringar eller avyttringar gjordes under senaste kvartalet.

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 438 422 TSEK, motsvarande 8,93 SEK per aktie vilket innebär en minskning med -10% per aktie för kvartalet.
 • Nettokassan uppgick till 171 027 TSEK, motsvarande 39% av substansvärdet per den 30 september 2023.

Perioden juli-september 2023

 • Värdeförändring i värdepappersinnehav uppgick till -28 239 TSEK (-5 251). I värdeförändringar ingår bland annat nedskrivning av värdet på Instabee med -26 402 TSEK främst baserat på en tuffare e-handelsmarknad med minskade volymer.
 • Rörelsens kostnader uppgick till 1 114 TSEK (1 166).
 • Rörelseresultatet uppgick till -29 353 TSEK (-6 417).
 • I rörelseresultatet ingår ej realiserade värdeförändringar med -28 239 TSEK (-5 251).
 • Resultat efter skatt uppgick till -29 053 TSEK (-5 578).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,80 SEK (-0,17).

Perioden januari-september 2023

 • Värdeförändring i värdepappersinnehav uppgick till -53 538 TSEK (-53 911). I värdeförändringar ingår bland annat nedskrivning av värdet på Instabee med -57 925 TSEK.
 • Rörelsens kostnader uppgick till 5 956 TSEK (3 718).
 • Rörelseresultatet uppgick till –59 494 TSEK (-57 629).
 • I rörelseresultatet ingår ej realiserade värdeförändringar om -46 311 TSEK (-65 991) samt realiserade värdeförändringar om -7 227 TSEK (12 080).
 • Resultat efter skatt uppgick till -57 831 TSEK (-50 106).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,78 SEK (-1,63).

Väsentliga investeringar och avyttringar

 • Inga väsentliga investeringar eller avyttringar har skett under perioden.

Övriga väsentliga händelser under kvartalet

 • Flat genomförde under kvartalet en företrädesemission som tillförde bolaget 152,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick till 4,1 MSEK. Totalt tecknades 16 989 332 B-aktier, motsvarande en teckningsgrad om 110,6 procent. I enlighet med emissionsvillkoren genomfördes en riktad övertilldelningemission till Dusco AB. 

Övriga händelser under kvartalet

 • Flats portföljbolag Steven annonserade i september ett uppköpsbud genom det brittiska fintechbolaget Blackthorn Finance. Betalning avses att göras med en kontantdel och en aktiedel. Innehavet i Steven värderas i enlighet med det angivna budet.
 • Flat erhöll optioner i Spaarkd, till följd av en tidigare investering i det existerande portföljbolaget Pangaia. Optionerna värderas tillsvidare till 0 SEK.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

Länk till rapporten på hemsidan:
https://www.flatcapital.com/en/investor-relations/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Andreen (f.d. Wachtmeister), VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05
Antonio Melani, CFO, am@flatcapital.com,+46 (0) 72 221 81 32

Certified Adviser:
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital:
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Andreen (f.d. Wachtmeister) tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Klarna, OpenAI, Instabee, Figma och DeepL. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag. Mer information finns på www.flatcapital.com