Nyheter

2023-07-19

Flat Capitals delårsrapport januari-juni 2023

Flat Capital AB (publ) (“Flat”) publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2023 där substansvärdet per aktie uppgår till 9,93 SEK, vilket motsvarar en minskning med -0,7% för kvartalet. Under det senaste kvartalet har vi genomfört två investeringar; 3 MUSD, motsvarande cirka 32 MSEK, i OpenAI, bolaget bakom ChatGPT-plattformen, samt 2 MUSD, motsvarande cirka 21 MSEK, i det befintliga portföljbolaget Getir.

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 318 637 TSEK, motsvarande 9,93 SEK per aktie vilket innebär en minskning med -0,7% per aktie för kvartalet.
 • Nettokassan uppgick till 19 369 TSEK, motsvarande 6% av substansvärdet per den 30 juni 2023.

Perioden april-juni 2023

 • Värdeförändring i värdepappersinnehav uppgick till -233 TSEK (-23 040). I värdeförändringar ingår bland annat nedskrivning av värdet på Instabee med -6 974 TSEK.
 • Rörelsens kostnader uppgick till 3 219 TSEK (1 498).
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 452 TSEK (-24 538).
 • I rörelseresultatet ingår ej realiserade värdeförändringar med -233 TSEK (-35 121).
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 993 TSEK (-23 132).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,72).

Perioden januari-juni 2023

 • Värdeförändring i värdepappersinnehav uppgick till -25 299 TSEK (-48 660). I värdeförändringar ingår bland annat nedskrivning av värdet på Instabee med -31 523 TSEK.
 • Rörelsens kostnader uppgick till 4 842 TSEK (2 552).
 • Rörelseresultatet uppgick till -30 141 TSEK (-51 212).
 • I rörelseresultatet ingår ej realiserade värdeförändringar med -18 072 TSEK (-60 740).
 • Resultat efter skatt uppgick till -28 778 TSEK (-44 529).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,90 SEK (-1,48).

Investeringar och avyttringar under kvartalet

 • Under perioden har bolaget genomfört en ny investering i OpenAI som bland annat står bakom plattformen ChatGPT. Investeringen uppgick till 3 MUSD motsvarande 31 623 TSEK.
 • I maj genomfördes en investering i det befintliga portföljbolaget Getir, ett av världens ledande logistik- och teknikbolag som erbjuder hyper-snabba leveranser. Investeringen uppgick till 2 MUSD motsvarande 21 108 TSEK.

Övriga väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 4 maj 2023 beslutade Flats årsstämma att omvälja Sebastian Siemiatkowski, Amaury de Poret, Charlotte Runius och Marcelo Carvalho de Andrade som styrelseledamöter. Sebastian Siemiatkowski omvaldes till styrelsens ordförande.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

Länk till rapporten på hemsidan:
https://www.flatcapital.com/en/investor-relations/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05
Antonio Melani, CFO, am@flatcapital.com,+46 (0) 72 221 81 32

Certified Adviser:
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital:
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Wachtmeister tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Klarna, OpenAI, Instabee, Figma och DeepL. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag.
Mer information finns på www.flatcapital.com