Nyheter

2023-08-30

Flat Capital offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen – tecknad till cirka 111 procent och bolaget tillförs cirka 153 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Den 19 juli 2023 offentliggjorde Flat Capital AB (publ) (”Flat” eller ”Bolaget”) sin avsikt att genomföra en företrädesemission om cirka 138,2 MSEK (”Företrädesemissionen”) samt en eventuell riktad övertilldelningsemission (”Övertilldelningsemissionen”), beroende på utfallet i Företrädesemissionen. Det preliminära utfallet indikerar att Företrädesemissionen är tecknad till cirka 110,6 procent. Som ett resultat av detta avser styrelsen att, i enlighet med tidigare kommunikation, genomföra den riktade Övertilldelningsemissionen till Dusco AB, som är en av ankarinvesterarna i Företrädesemissionen. Flat tillförs med anledning av detta en total emissionslikvid om cirka 152,9 MSEK före emissionskostnader.

Preliminärt utfall
Den preliminära sammanställningen av teckningar visar att 4 425 255 B-aktier, motsvarande cirka 28,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. 12 564 077 B-aktier, motsvarande cirka 81,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Det preliminära utfallet indikerar därmed att Företrädesemissionen är tecknad till cirka 110,6 procent. Som ett resultat av detta avser styrelsen att, i enlighet med tidigare kommunikation i pressmeddelande den 19 juli 2023, genomföra den riktade Övertilldelningsemissionen till Dusco AB, som är helägt av familjen Douglas och en av ankarinvesterarna i Företrädesemissionen. Den andra ankarinvesteraren, AltoCumulus, kapitalförvaltningsbolaget inom Axel Johnson Gruppen, har erhållit tillförsäkrad tilldelning genom tilldelningsprinciperna i Företrädesemissionen. Bolaget tillförs med anledning av ovan en total emissionslikvid om cirka 152,9 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen i sammandrag
Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 10 augusti 2023 erhöll en (1) teckningsrätt för varje befintlig B-aktie som innehades i Bolaget. Nio (9) teckningsrätter berättigade till teckning av fem (5) nya B-aktier. Därutöver erbjöds möjligheten att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen löpte med en teckningsperiod från och med den 14 augusti till och med den 29 augusti 2023 och teckningskursen i Företrädesemissionen var 9,0 SEK per aktie.

Slutligt utfall och besked om tilldelning
Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att distribueras i anslutning till offentliggörandet av slutligt utfall den 1 september 2023. Samtliga som har tecknat förväntas på basis av det preliminära utfallet att erhålla tilldelning. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas senast på likviddagen den 5 september 2023, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Handel med BTA och omvandling av BTA till aktier
Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) pågår fram till att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 37, 2023. Så snart Företrädesemissionen har registrerats kommer BTA:er att ombokas till B-aktier.

Beslut om Övertilldelningsemission
Mot bakgrund av den övertecknade emissionen avser styrelsen att, efter beslut om tilldelning i Företrädesemissionen, fatta beslut, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Flat den 4 maj 2023, om att genomföra Övertilldelningsemissionen. Teckningskursen i Övertilldelningsemissionen motsvarar, i enlighet med Bolagets pressmeddelande i samband med Företrädesemissionens offentliggörande den 19 juli 2023, teckningskursen i Företrädesemissionen om 9,0 SEK per aktie. Övertilldelningsemissionen förväntas enligt det preliminära utfallet uppgå till cirka 1 629 062 B-aktier, motsvarande cirka 14,7 MSEK. Flat kommer genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen sammantaget att tillföras cirka 152,9 MSEK före emissionskostnader genom nyemission av 16 989 332 nya B-aktier.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kommer, baserat på det preliminära utfallet, antalet aktier i Bolaget att öka med 16 989 332, från 32 077 709 till 49 067 041, och aktiekapitalet öka med 849 466,60 kronor, från 1 603 885,45 kronor till 2 453 352,05 kronor.

Rådgivare
Augment Partners är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För frågor hänvisas till:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05.

Certified Adviser
Flats Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55.

Om Flat
Flat är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Wachtmeister tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Klarna, OpenAI, Instabee, Figma och DeepL. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flats erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag. Mer information finns på www.flatcapital.com

Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i ovan nämnda jurisdiktioner eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i EU-tillväxtprospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela EU-tillväxtprospektet. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som ”ska”, ”förväntas”, ”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”ämnar”, ”antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Bolagets avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Bolaget har gjort efter bästa förmåga men som Bolaget inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Bolaget. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.