Nyheter

2022-04-21

FLAT CAPITAL AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2022

Flat Capital AB (publ) offentliggör idag bolagets delårsrapport för januari-mars 2022.

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 390 174 TSEK motsvarande 12,16 kr (11,96) per aktie vilket var en ökning med 1,7% jämfört med föregående kvartal. Exklusive nyemission var förändringen -7,9%.
 • Nettokassan uppgick till 83 972 TSEK  motsvarande 21,5% av substansvärdet vid kvartalets slut. 


Perioden januari - mars

 • Investeringar under perioden uppgick till 39 235 TSEK (0)
 • Nyemissionen som genomfördes under första kvartalet ökade det egna kapitalet med 74 027 efter avdrag för emissionskostnader om 3 185 TSEK.
 • Värdeförändring i värdepappersinnehav uppgick till -25 620 TSEK (4 434). Den negativa värdeförändring avser i sin helhet omvärdering av bolagets innehav i Truecaller som värderats till aktuell börskurs den 31 mars 2022. I övrigt har inga värdeförändringar skett under perioden. Substansvärdet per aktie ökade med 1,7% genom nyemissionen som genomfördes med en premie till substansvärde. Exklusive nyemission var förändringen -7,9%.
 • Övriga externa kostnader uppgick under perioden till 1 054 TSEK (21) motsvarande 0,29% av genomsnittligt NAV under perioden. 
 • Rörelseresultatet uppgick till -26 674 TSEK (4 413). I rörelseresultatet ingår ej realiserade värdeförändringar med -25 620 TSEK (4 434).
 • Resultat efter skatt uppgick till -21 396 TSEK (4 413).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,76 SEK (0,44).


Hanna Wachtmeister, VD, kommenterar:

“För att sammanfatta har 2022s första kvartal gett oss tecken på att vi är på rätt väg, speciellt med tanke på hur vi bemöts av världsledande VC-aktörer och prominenta entreprenörer. Det ligger ju något i det som sägs, att osäkerheter skapar möjligheter. Möjligheter att stödja, möjligheter att utvecklas. Möjligheter att fortsätta våga. På Flats vis.”


Händelser under rapportperioden

 • Den 18 februari beslutade styrelsen att genomföra en företrädesemission om ca 190 MSEK. Totalt tecknades 3 860 588 aktier vilket tillförde bolaget cirka 77,2 MSEK. 
 • I mars investerade bolaget 19,9 MSEK i plattformsbolaget Discord.
 • I mars slutförde bolaget investeringen i tech- och leveransbolaget Getir. Investeringen uppgår till total 19,3 MSEK. 
 • De makroekonomiska utmaningarna påverkar de finansiella marknaderna vilket påverkar Flat Capital negativt. Det kan även försvåra värderingen av de onoterade innehaven men bedöms inte ha en påverkan på bolagets långsiktiga värdeskapande. 


Händelser efter rapportperioden

 • Den 13 april erhöll Bolaget den kontanta delen av köpeskillingen för aktierna i Flow som förvärvats av börsnoterade Global-e.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05
Björn Petersson, CFO, bp@flatcapital.com, +46 (0) 76 109 00 00

Certified Adviser
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Wachtmeister tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Klarna, Budbee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns tillhands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag. Mer information finns på www.flatcapital.com