Press Releases

2022-07-15

Flat Capital AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2022

Flat Capital AB (publ) presenterar delårsrapport för januari-juni 2022 där substansvärdet minskade med 5,9 % vilket kan ställas mot jämförbara index som var ner cirka 30 % för samma period. Budbees värdeökning kompenserade till stor del för en marknadsmässig justering av onoterade innehav som inte genomfört kapitalrundor under kvartalet och den uppdaterade värderingen av Klarna.

Finansiell ställning
• Substansvärdet uppgick till 366 893 TSEK motsvarande 11,44 SEK per aktie (12,16 föregående kvartal), en minskning med -5,9 % i kvartalet och en ökning med 8,7 % sedan årsskiftet. 
• Nettokassan uppgick till 79 659 TSEK motsvarande 21,7 % av substansvärdet den 30 juni.

Perioden april-juni 
• Rörelsens intäkter uppgick till -23 040 TSEK (4 434).
• Rörelsens kostnader uppgick till -1 498 TSEK (-537).
• Rörelseresultatet uppgick till -24 538 TSEK (3 897). I rörelseresultatet ingår ej realiserade värdeförändringar med -35 121 TSEK (4 434) samt realiserad om 12 080 TSEK (0).
• Resultat efter skatt uppgick till -23 132 TSEK (3 792).
• Resultat per aktie uppgick till -0,72 SEK (0,38).

Perioden januari-juni 
• Rörelsens intäkter uppgick till -46 660 TSEK (8 868).
• Rörelsens kostnader uppgick till -2 552 TSEK (-558).
• Rörelseresultatet uppgick till -51 212 TSEK (8 310). I rörelseresultatet ingår ej realiserade värdeförändringar med -60 740 TSEK (8 876) samt realiserad om 12 080 TSEK (-8).
• Resultat efter skatt uppgick till -44 529 TSEK (8 205).
• Resultat per aktie uppgick till -1,48 SEK (0,82).

Viktiga händelser under andra kvartalet 
• Värdeförändring i värdepappersinnehav uppgick till -23 040 TSEK (4 434). 
o Budbees nyemission i maj innebar en värdeökning av Flat Capitals innehav med +94,6 MSEK. 
o Värdet på innehavet i Klarna har justerats med -80,0 MSEK för att spegla den nya värdering som nyemission i juli genomförs till. 
o Den negativa värdeförändringen för den övriga portföljen uppgick till netto -49,7 MSEK varav -26,1 MSEK avsåg justering om -30 % baserad på s.k. peer-jämförelse på innehav utan genomförda transaktioner under perioden. Utan peer-justering hade bolagets substansvärde ökat med 3,1 MSEK under kvartalet.
• Investeringar under kvartalet uppgick till 13 066 TSEK (2 171).
o Budbee AB, tilläggsinvestering ca 5 MSEK.
o Remote Technology, Inc., nyinvestering ca 5 MSEK.
o Quartr AB, nyinvestering ca 1 MSEK.
o CDLP, tilläggsinvestering ca 2 MSEK.
• I och med Global-e’s förvärv av Flow Commerce erhöll Flat ca 13,4 MSEK i kontant ersättning och aktier i Global-e som per 30 juni var värda ca 4 MSEK. Den del som erhölls kontant innebär en realisationsvinst om ca 12 MSEK, motsvarande ca 8 gångers avkastning.

Hanna Wachtmeister, VD, kommenterar: 
“Givet den tydliga sättningen vi har sett i marknaden, har vi tillämpat metoden där vi analyserat noterade bolag som är jämförbara med våra innehav som inte har rest kapital under kvartalet. För att spegla nedgången på den noterade marknaden och jämförbara bolag har vi därför applicerat en justering om -30 %, vilket bidrog negativt med -26,1 MSEK till Flats substansvärde. Portföljbolag som genomfört rundor under kvartalet bidrog positivt med 15,6 MSEK, där Budbee och Klarnas respektives rundor utgör de största justeringarna, Budbee med +94,6 MSEK och Klarna med -80,0 MSEK. Vi kan alltså konstatera att Budbees uppdaterade värdering till stor del kompenserar för marknadsjustering om -30 % samt Klarnas värdejustering. Allt som allt landade substansvärdet för kvartalet på 366,9 MSEK eller 11,44 SEK/aktie, vilket motsvarar en minskning med drygt 5,9 %. Vi har en stark finansiell position med en kassa på 79,7 MSEK, motsvarande cirka 22 % av vårt substansvärde. Detta innebär att vi kan fortsätta ta tillvara på attraktiva möjligheter som vi ser.”

Viktiga händelser efter rapportperioden
Den 11 juli annonserade Klarna en kapitalrunda om ca 8,4 miljarder SEK. Den uppdaterade värdering detta sker till innebär en nedjustering av Flat Capitals substansvärde om -80,0 MSEK. Denna värdejustering är medtagen i aktuell delårsrapport. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05
Björn Petersson, CFO, bp@flatcapital.com, +46 (0) 76 109 00 00

Certified Adviser
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire respektive Klarna) och leds av VD Hanna Wachtmeister tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på portföljbolag är Budbee, Truecaller och Klarna. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till annars svåråtkomliga och framstående bolag.
Mer information finns på www.flatcapital.com