Press Releases

2022-02-16

Flat Capital AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2021

Flat Capital AB (publ) offentliggör idag bolagets bokslutskommuniké för januari-december 2021.

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 337 544 TSEK (84 941) motsvarande 11,96 SEK (8,49) per aktie vilket var en ökning med 40,9% under helåret 2021 och 11,0 procent jämfört med föregående kvartal.
 • Nettokassan uppgick till 47 678 TSEK (-5 874), motsvarande 14,1 procent (-6,9) av substansvärdet vid kvartalets slut.
 • Ingen utdelning till aktieägarna föreslås (0 SEK).

Perioden oktober - december

 • Rörelsens intäkter uppgick till 55 422 TSEK (8 266).
 • Övriga externa kostnader under perioden uppgick till 650 TSEK (113).
 • Rörelseresultatet uppgick till 54 300 TSEK (8 153). I rörelseresultatet ingår ej realiserade värdeförändringar med 55 422 (8 266) TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 47 617 TSEK (7 968).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,87 SEK (0,80).

Perioden januari - december

 • Rörelsens intäkter uppgick till 79 966 TSEK (34 115)
 • Övriga externa kostnader under perioden uppgick till 4 875 TSEK (220) varav cirka 3 212 TSEK utgörs av kostnader direkt och indirekt relaterade till i oktober genomförd notering.
 • Rörelseresultatet uppgick till 74 530 TSEK (33 895). I rörelseresultatet ingår ej realiserade värdeförändringar med 70 735 TSEK (33 519).
 • Resultat efter skatt uppgick till 67 741 TSEK (33 764).
 • Resultat per aktie uppgick till 4,35 SEK (3,38).

Hanna Wachtmeister, VD, kommenterar:

“Även om vi är glada över en lyckad start och kan stänga fjärde kvartalet med en positiv utveckling av substansvärdet är det viktigt att understryka att vi på Flat ser långsiktigt på våra investeringar och inte kvartal för kvartal. Vi har ett starkt flöde av investeringsmöjligheter som vi ser fram emot att fånga och dela med er under 2022!”

Viktiga händelser under rapportperioden

 • Den 8 oktober noterades bolagets portföljbolag Truecaller på Nasdaq Stockholm.
 • Den 15 oktober fattade en extra bolagsstämma beslut om två optionsprogram, ett för tre styrelseledamöter som utsetts av bolagsstämman och ett för bolagets VD.
 • Den 18 oktober godkändes bolagets aktier till handel på Nasdaq First North Growt Market och den första handelsdagen var den 20 oktober.
 • Den 28 oktober offentliggjorde bolaget den första investeringen efter noteringen, cirka 18 MSEK i techbolaget LoveLocal.
 • Den 24 november annonserade portföljbolaget Flow Commerce ett uppköpserbjudande från börsnoterade Global-e.
 • Den 22 december köpte bolaget befintliga aktier för cirka 10 MSEK i vårdbolaget Kry.
 • Den 23 december köpte bolaget befintliga aktier för cirka 15 MSEK i Klarna.
 • Den 30 december investerade bolaget cirka 4,6 MSEK i Figma, utvecklare av designverktyg.

Viktiga händelser efter rapportperioden

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperioden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, hw@flatcapital.com, +46 (0) 70 661 60 05
Björn Petersson, CFO, bp@flatcapital.com, +46 (0) 76 109 00 00


Certified Adviser
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0) 8 604 22 55

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning. Portföljen har 16 bolag där de största innehaven är Klarna, Budbee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns tillhands i den utsträckning entreprenören önskar. Investeringarna görs globalt, samtidigt som en stor del av den nuvarande portföljen är nordiska bolag. Mer information finns på www.flatcapital.com.